ប្រធានគ្រប់គ្រងឡាន និងគ្រឿងចក្រ Transportation & Machinery Manager

Campany Sokha Hotel Co., Ltd
Website
Phone
Adress

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) 1000 Age
Type Permanent Location kampot
Job Category Technician Job Views 526
Publish date 30-Nov-2021 Close Date 15-Dec-2021

មុខតំណែង                     :          ប្រធានគ្រប់គ្រងឡាន និងគ្រឿងចក្រ​
Position Title                                Transportation & Machinery Manager
ផ្នែក​ ​Department            :             គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ Development Project    
ប្រភេទការងារ Type         :             ពេញម៉ោង Full-time       
ទីតាំង Duty Location      :             គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ភ្នំបូកគោ Development Project, Bokor Mountaint
អាសយដ្ឋាន Address       :             ក្រុងបូកគោ ខេត្តកំពត  Bokor City, Kampot Province
រាយការណ៍ Report to      :             ប្រធានតំបន់ Zone Manager
ការងារសង្ខេប Job Summary:                                                                                      

ប្រធានគ្រប់គ្រងឡាន និងគ្រឿងចក្រ​ធានាថាយានយន្ត និងគ្រឿងចក្ររបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បានត្រឹមត្រូវ និងដំណើរប្រកបប្រសិទ្ធិភាព និង ទាន់ពេលវេលា។ The Transportation & Machinery Manager ensure effeteness, efficiency and timely of truck, car, machinery for development project.

តួនាទី​ និងការទទូលខុសត្រូវ Key Duties and Responsibilities:

-ទទួលខុសត្រូវរួមក្នុងការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងយានយន្ត និងគ្រឿងចក្ររបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។
-Overall responsible for controlling and managing development project’s truck, car, machinery, driver and garage staff.
-គ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌយានយន្ត និងគ្រឿងចក្ររបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។
Manage the truck, car, machinery inventories
-ធ្វើ និងគ្រប់គ្រងកាលវិភាគយានយន្ត និងគ្រឿងចក្ររបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ស្របតាមសកម្មភាពអាជីវកម្ម។
-Develop and manage truck, car, machinery schedule in accordance business activities.
-ធានាថាយានយន្ត និងគ្រឿងចក្ររបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិតក្នុងសភាពល្អ និងថែទាំបានត្រឹមត្រូវជាប្រចាំ។
-Ensure all truck, car, machinery is in good condition and well maintenance.
-រាយការណ៍ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់អំពីកាលវិភាព និងស្ថានភាពរបស់យានយន្ត និងគ្រឿងចក្រ។
-Report to line supervisor on truck schedule and condition.
-ការងារផ្សេងៗដែលដាក់ជូនដោយថ្នាក់លើ។
-Others tasks as assigned by line supervisor.

លក្ខណះសម្បត្តិ Requirements:

-មានសញ្ញបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិយ៉ាងតិច។
-Minimum High school degree is preferred.
-មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី០២ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងការគ្រប់ងគ្រងចាត់ចែងយានយន្ត និងគ្រឿងចក្រ ចាត់
-02 years of proven experience for controlling and managing truck, car, machinery.
-មានចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងយានយន្ត និងគ្រឿងចក្រ ការបើកបរ​ និងការងារការដ្ឋាន។
-Knowledge on truck, car, machinery, driving and ground work.
-ចេះបត់បែន ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ធ្វើការជាក្រុម និងអាចមានសម្ថភាពបំពេញការងារបានទាន់ពេលវេលា និងក្រោមសំពាធការងារ។
-Flexible, Hardworking and Good Teamwork, inspire, motivate, Ability to work with tight schedule and handle pressure.
-មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ English language (is the asset)


Name Tep Chansothea
Phone 012705072
E-mail hrd@sokhahotels.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.