ផ្នែកដឹកជញ្ជូន (Delivery)

Campany CAM VESSAL AGENCY Co., Ltd
Website
Phone 016 99 10 20/ 086 578 718
Adress Road Doung Ngeip, Downtown 07, Phum Tuek Thla, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Male
Salary ($) 180$ - 300$ Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Other Job Views 701
Publish date 31-Jan-2020 Close Date 29-Feb-2020

- បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
- មានកំរិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចបំផុតថ្នាក់ទី៨
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរខ្លួនឯង (ម៉ូតូ)
- ស្មោះត្រង់ អំណត់ ឧស្សាហ៍ រួសរាយ រាក់ទាក់
- ចេះមើលផែនទី និងភូមិសាស្រ្ត
- អាចធ្វើការលើម៉ោងបាន

Name HR Department
Phone 016 99 10 20/ 086 578 718
E-mail hrd@vtsfreight.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free