អ្នកប្រមូលសាច់ប្រាក់ ($200-$350)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) ($200-$350) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Operations Job Views 3030
Publish date 05-Jun-2019 Close Date 05-Jul-2019

គោលបំណង
• ដើម្បីប្រមូលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជនអោយគ្រប់ចំនួននិងរៀបចំឯកសារអោយអតិថិជនបានទាន់ពេលវេលា ។

Job description
• រៀបចំ Counter និងកត់Counter Machine
• រៀបចំវិក័យប័ត្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជួល
• ទំលាក់វិក័យប័ត្រអោយអតិថិជន
• ប្រមូលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន

• ទាក់ទងអតិថិជនជំពាក់ដែលត្រួវទទួលពីម៉ាស៊ីនជួលនិងទិញ
• រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ និងប្រចាំខែផ្ញើរអោយអ្នកគ្រប់គ្រង
• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង់

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)

• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)

• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ)
• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

• បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ឡើង
• គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន បើមានកាន់តែប្រសើរ

• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ

• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free