បុគ្គលិកផ្នែកសំអាត

Campany Monkey Hospitality Cambodia Co Ltd
Website https://www.madmonkeyhostels.com
Phone 081 955 123
Adress #26, Street 302, Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Cleaner Job Views 767
Publish date 30-Aug-2019 Close Date 30-Sep-2019

- បោសសំអាតបន្ទប់តាមសណ្ឋាគារ រៀបចំគ្រែ ពូក និងបន្ទប់ទឹក
- បោសសំអាតតាមបរិវេណនានានៃក្រុមហ៊ុន សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន

- មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងគ្រប់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង
- មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ និងព្យាយាម
- ម្ហូបត្រូវបានផ្តល់អោយនៅកន្លែងធ្វើការ

Name Sakhena Pen
Phone +85517607007
E-mail sakhena@madmonkeyhostels.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.