បុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្ម (Service)ជាច្រើននាក់

Campany 103 New Production Co., Ltd.
Website http://www.103npt.com.kh
Phone 070 216 103/ 070 716 103
Adress No.86 Norodom Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) $160 Age 18-30
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Hotel & Restaurant Job Views 4644
Publish date 15-Jan-2019 Close Date 31-May-2019

លក្ខខណ្ឌការងារ៖
• ត្រូវការទាំងពីភេទ (ស្រី និងប្រុស)
• អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ រហូតដល់ ៣០ឆ្នាំ
• មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទះ និងទំនួលខុសត្រូវការងារ
• អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ

ទីតាំងការងារ៖
 សាខាទី១ នៅជិតផ្សារទំនើប អីអនពី AEON2
 សាខាទី២ នៅជិតបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
 សាខាទី៣ នៅជិតក្លឹបX2 លើផ្លូវសម្ដេចប៉ាន់

Name HR Department
Phone 070 216 103/ 070 716 103
E-mail toktonghr103@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.