បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត/Internship

Campany Chamroeun Microfinance Plc
Website http://www.chamroeun.com
Phone 070 677 474
Adress #425, Street 271, Sangkat Toul Tompong II, Khann Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Unlimited
Salary ($) Age 18 up
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category HR & Training Job Views 651
Publish date 30-Nov-2021 Close Date 31-Dec-2021

- ជួយគាំទ្រការងារក្នុងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ

- បញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ ត្រឹមថ្នាក់ទី១២
- មានឆន្ទៈមុតមាំ
- ចង់សិក្សា និងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលថ្មី
- មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

Name HR
Phone 070 677 474
E-mail somnangvip91@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.