ផ្នែកលក់ ($200-$350)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Unlimited
Salary ($) ($200-$350) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 2398
Publish date 04-May-2019 Close Date 04-Jun-2019

• លក់ម៉ាស៊ីន Photo Copy
• រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់
• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)
• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)

• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ)
• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក លក់និងទីផ្សារ

• មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកគ្រឿងអគ្គីសនីកាន់តែល្អ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ

• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.