អ្នកបច្ចេកទេស (ម៉ាស៊ីនថតចម្លង) 3 នាក់

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Male
Salary ($) ($200-$350) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Operations Job Views 763
Publish date 16-Sep-2019 Close Date 16-Oct-2019

គោលបំណង
• ដើម្បីជួយសម្រួលការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវដំឡើងអោយភ្ញៀវអោយបានទាន់ពេលវេលា ។
ពិពណ៍នាអំពីការងារ
• រៀបចំ ជួសជុលនិងដំឡើងម៉ាស៊ីន ថតចម្លង
• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)
• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)
• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង)
• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

តម្រូវការពីការងារ
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក IT & Technician
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់បាន
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ
Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.