ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ ១ នាក់

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiation Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 1597
Publish date 02-Oct-2019 Close Date 02-Nov-2019

គោលបំណង
• ចាត់ចែងការងារទូទៅដែលទាក់ទងទៅហ្នឹងផ្នែកលក់និងទីផ្សារ ត្រួតពិនិត្យ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តលក់ ជួល និងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យចំគោលដៅ ដើម្បីអោយមានប្រសិទ្ធិភាព ។
ពិពណ៍នាអំពីការងារ
• បែងចែកការងារប្រចាំថ្ងៃទៅអោយ (អ្នកលក់ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយ)
• ត្រួតពិនិត្យ ចំណូលប្រចាំថ្ងៃអោយត្រូវតាមផែនការ
• ត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែង
• រៀបចំPromotion ផ្សេងៗប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
• ព្យាយាមស្វែងរកតំរូវការរបស់អតិថិជន ការហ្វឹកហាត់ និងរបាយការណ៍
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣) ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)
• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ) និងការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

• ត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារជាអ្នកលក់ និងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ
• ពូកែក្នុងការសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហា
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក លក់និងទីផ្សាររឺសញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ
Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.