អ្នកបើកលេវ៉ាទ័រ 4 នាក់

Campany Freshy Juice
Website
Phone 070 555 246
Adress #16-17, St; National 5, Sangkat Kilomater 6, Khan Ruesey keo, Phnom Penh, Cambodia

Level Other Term Full Time
Hiring 4 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiate Age N/A
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 1811
Publish date 18-Jun-2019 Close Date 31-Oct-2019

- អនុវត្តលើប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយទៀតតាមការចាត់តាំង។
- រៀបចំជញ្ជូនទំនិញទៅស្តុងក្នុងឃ្លាំងប្រកបដោយសុវត្តិភាព និងមានរបៀបរៀបរយតាមការកំណត់។
- ថែទាំងលេវ៉ាទ័រ និងពិនិត្យអោយបានត្រឹមត្រូវប្រតិបត្តិការងារជាប្រចាំថ្ងៃ។
- អាចធ្វើថែមម៉ោងបាន។

- កម្រិតវប្បធម៌ទាបបំផុតត្រឹមថ្នាក់ទី៨
- មានបទពិសោធន៍បើកបរលេវ៉ាទ័រ
- មានភាពអត់ធ្មត់និងការងារ
- មានអត្តចរិតសមរម្យ

Name HR Department
Phone 070 555 246
E-mail jobs@freshyjuice.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free