ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកលក់ ៥០ នាក់

Campany WorldBridge Outsourcing Solutions Co,.Ltd
Website http://www.wboutsourcing.com
Phone +855(0) 23 987 252
Adress New Steung Mean Chey Market, 1st Floor, #523, Preah Monireth Boulevard, Sangkat Steung Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia

Level Other Term Full Time
Hiring 50 Sex Unlimited
Salary ($) 220$ Age 18~35
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 1776
Publish date 31-Jul-2018 Close Date 31-Aug-2018

- អនុវត្តការលក់ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីសម្រេចដល់គោលដៅ
- រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
- ផ្តល់ប្រឹក្សារយោបល់ជាមួយអតិថិជន អំពីការទទួលប្រាក់ពីការលក់ ឬការដកប្រាក់ពីគណនេយ្យ
- ដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជន បើមាន

- ចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងក្នុងការលក់
- ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
- មានទូរស័ព្វ smart phone
- ចូលចិត្តធ្វើការជាក្រុម
- ចូលចិត្តធ្វើការខាងក្រៅ
- មានទំនាក់ទំនងល្អ

អត្ថប្រយោជន៍

- ប្រាក់ខែសមរម្យ
- ប្រាក់ឧបត្ថមប្រចាំខែ
- ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
- ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
- ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍ ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស

-ការិយាល័យទំនាក់ទំនង

ផ្នែកធនធានមនុស្ស
ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី ១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌ មានជ័យ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្វលេខ ៖ ០២៣ ៩៨៧ ៥២៥ / ០៩ ៩៩ ៥៥ ៦៣៣ / ០១១ ៨៩៨ ០៨១
អ៊ីម៉ែល៖ jobs@wboutsourcing.com / hr_asst2@wboutsourcing.com
វេបសាយ៖ www.wboutsourcing.com

Name HR Department
Phone +855(0) 23 987 252 / 096 9955 633 / 011 898 081
E-mail jobs@wboutsourcing.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokmeng chhoeun, Looking for job as English teacher , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Heng Chansotheary, Looking for job as Banking,Accounting, in phnom penh...Read more...

Featured Free