អ្នកកាន់ស្តុកឬឃ្លាំង/Stock Keeper, បន្ទាន់

Campany Worldcambodia
Website http://www.worldcambodia.com
Phone info.worldcambodia@gmail.com
Adress #33,287, Toukork, Phnom Penh, Cambodia

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Male
Salary ($) Negotiation Age 18+
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Operations Job Views 611
Publish date 01-Feb-2019 Close Date 28-Feb-2019

+ ជួយគ្រប់គ្រងស្តុកចេញ-ចូលប្រចាំថ្ងៃ
+ រៀបចំនឹងប្រមូលរបាយការណ៍តាមការដ្ឋាន
+ រៀបចំតាមដានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈតាមការដ្ឋាន
+ រៀបចំកំណត់លេខសំគាល់ទៅតាមសម្ភារៈសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន
+ រៀបចំរបាយការណ៍សម្ភារៈ/ឧបករណ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំសប្តាហ៍
+ នឹងការងារដ៍ទៃទៀតដែលប្រធានដាក់ជូន

+ ​ទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី ១២/កំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
+​ យ៉ាងហោចមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ ឬកន្លះឆ្នាំ (៥ខែ)
+ ត្រូវមានការតស៊ូ អត់ធ្មត់ ព្យាយាម និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
+ ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ ទៀតទាត់ ទន់ភ្លន់ ម៉ឹងម៉ាត់ គោរពម៉ោងការងារ
+ អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសខ្លះជាការប្រសើរ
+ ទីតាំងការងារសម្រាប់ក្រុងតាខ្មៅ

Name Recruitment Department
Phone HR Department
E-mail info.worldcambodia@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...