អ្នកកាន់ឃ្លាំង ($150-$200)

Campany 香港地產
Website http://
Phone 099 88 96 88
Adress Sangkat Kilomet 6, Khan Russeykeo,Phnom Penh, Cambodia.

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Other Job Views 1901
Publish date 22-Mar-2018 Close Date 23-Apr-2018

- ចេះសរសេរ និង ចេះអានភាសារខ្មែរ។

- មើលត្រួតពិនិត្យបញ្ជី និង គ្រប់គ្រងបញ្ជីសំភារៈចេញ ចូលប្រចាំថ្ងៃ។

- ធ្វើរបាយការណ៏សំភារៈក្នុងឃ្លាំងប្រចាំខែ។

- កត់ត្រាអវត្តមានកម្មករធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃ និង រាយការណ៏ទៅថ្នាក់លើ។

- ត្រូវទូទាត់ស្តុកដែលនៅសល់រៀងរាល់ថ្ងៃ។

- មានភាពរៀងវៃក្នុងការគិតលេខ និង រាប់សំភារៈក្នុងឃ្លាំង។

- មានភាពឈ្លាតវៃ មានភាពទទួលខុសត្រូវ និង ការយកចិត្ ទុកដាក់លើការងារបានល្អ។

- មានអាហារ2ពេលនិងកន្លែងស្នាក់នៅ

- ធ្វើការនៅការដ្ឋានគីឡូម៉ែត្រលេខ6ក្បែរវត្តទួល

**បា្រក់បៀវត្សន៏ចំនួនមួយរយហាសិបដុល្លាក្នុងមួយខែ**

Name HR
Phone 099 889 688 /012 280 012
E-mail hk.realestate9999@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokmeng chhoeun, Looking for job as English teacher , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Heng Chansotheary, Looking for job as Banking,Accounting, in phnom penh...Read more...