អ្នកដឹកជញ្ជូន - Delivery man

Campany Yinkok Food Corp.
Website http://www.yinkok.com
Phone 093 357 555
Adress #44-46, Street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Level High School Term Full Time
Hiring 5 Sex Male
Salary ($) Negotiation (ចរ​ចា) Age ១៨ ឆ្នាំឡើង
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 1672
Publish date 12-Jun-2019 Close Date 30-Jul-2019

លក្ខខណ្ឌការងារ
- មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ
- មានភាពរហ័សរហួននិង​ ស្មោះត្រង់និងការងារ
- មានទំនួលខុសត្រូវនិង ការងារ
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ (ម៉ូតូ) ផ្ទាល់ខ្លួន

Name Recruitment Team
Phone 093 980 555/ 093 213 222
E-mail chanrotha.yim@yinkok.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.