តៃកុងឡាន / Driver

Campany W Auto Premium
Website http://wautopremium.com
Phone 069-923-388
Adress #107, St 566, Sangkat Boeng Kork 2 Khan Toulkork, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) Negotiation Age 25
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Driver / Cooker Job Views 242
Publish date 06-May-2020 Close Date 30-May-2020

-បើកឡានតូចក្នុងក្រុងនិងក្រៅក្រុង
-បើកឡានធំក្នុងក្រុង

-មានបទពិសោធន៍បើកឡានយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
-អាចបើកឡានធំបាន
-មានបណ្ណ័បើកបរ និងយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាស់លាស់
-សុភាពរាបសារ និងស្មោះត្រង់

Name Ms. Naleak
Phone 076-2276667
E-mail leak.nissanwm@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.