សន្តិសុខ ($180-$250)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) ($180-$250) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Operations Job Views 2006
Publish date 13-Aug-2019 Close Date 13-Sep-2019

1. រៀបចំម៉ូតូឡានរបស់បុគ្គលិក និងភ្ញៀវឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់
2. ជួយសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ភ្ញៀវ
3. ថែរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនកុំអោយបាត់បង់
4. ស្រោចទឹកផ្កា និងសំអាតទីធ្លាខាងមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបានស្អាតជានិច្ច
5. ជួយបឺទ និងបើកទ្វារបស់ក្រុមហ៊ុន
6. ការងារផ្សេងទៀតផ្តល់អោយដោយប្រធានផ្នែក ។

1. គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់បាន បើមានកាន់តែប្រសើរ
2. ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់ចំពោះការងារ
Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free