គិលានុបដ្ឋាយិកា (Nursing),​ជាបន្ទាន់

Campany HCH Medical/Pharmacy
Website
Phone HCH/HR
Adress #05, St1019, Phnom PenhThmey, SenSok, PhnomPenh.

Level Medical Doctor Term Full Time
Hiring 2 Sex Female
Salary ($) Negotiation Age Negotiation
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Health Sector Job Views 305
Publish date 12-Jun-2019 Close Date 13-Jul-2019

តម្រូវការការងារ៖
-យល់តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ឱសថទូទៅ
-ការទុកដាក់ឱសថក្នុងឱសថស្ថានទូទៅ
-ជំរុញ ផ្តល់យោបល់ដល់អតិថិជន មុនពេលប្រើប្រាស់ កំពុងនឹងក្រោយពេលប្រើ
ប្រាស់
-នឹងផែនការផ្នែកឱសថក្នុងឱសថស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង

លក្ខខណ្ឌឆ្លើយតបអាចទទួលបាន៖
-យ៉ាងហោចបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ឬនិស្សិតកំពុងសិក្សារថ្នាក់គិលានុបដ្ឋាយិកា/ពេទ្យ/
ឱសថស្ថានឬក៏កំពុងសិក្សានៅមហា/សាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី ១-២ឡើងទៅ
-យ៉ាងហោចយល់ដឹងផ្នែកឱសថនឹងលក់ឱសថ១ឆ្នាំឡើងទៅ
-មានចិត្តអំណត់ ស្មោះត្រង ​​មោះមុត មានឆន្ទៈខ្ពស់ ចង់ចេះនូវជំនាញនេះ
-អាចធ្វើការក្រោមសំពាធបាន មិនមានឡេះច្រើន ជាដើម
-អាចប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចក្នុងឱសថឬប្រភេទឱសថទូទៅ
-ជួយរំជុញការងារជាមួយស្តុកឱសថជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀត

Name HCH Clear, LTD
Phone HCH/HR
E-mail job.hre@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...

Featured Free


-->