បុគ្គលិកផ្នែករចនា (២នាក់)

Campany GREEN O FARM
Website http://www.gofcam.com
Phone 016 74 84 88/ 017 65 72 72
Adress #21, St 261, Sangkat Beoung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) 150-400 Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Designer Job Views 1423
Publish date 07-Aug-2019 Close Date 15-Sep-2019

• ប្រាក់ខែគោល ចាប់ពី ១៥០ដុលា្ល ដល់ ៤០០ ដុលា្ល ក្នុង១ខែ
• ប្រាក់រង្វាន់ ចូលឆ្នាំខែ្មរ
• ប្រាក់រង្វាន់ភ្ជុំបិណ្ឌ
• ប្រាក់រង្វាន់ទៅលើ ការបំពេញការងារ (រហូតដល់៣ខែ)
• ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ
• និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត

Name GREEN O FARM
Phone 016 74 84 88/ 017 65 72 72
E-mail hayyouy@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free