អ្នកបំរើសេវាកម្មអតិថិជន ($200-$350)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) ($200-$350) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Customer Services Job Views 3876
Publish date 04-May-2019 Close Date 04-Jun-2019

• ផ្តល់ព័ត៌មានអោយអតិថិជនដែលចូលក្នុងក្រុមហ៊ុន និងតាមទូរស័ព្ទ
• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចាបាន (ប្រាក់ខែទី១៣)
• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ
• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
• មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់បាន

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.