អ្នកសម្របសម្រួលឯកសារ(Documents Supporter) ចំនួន ០១នាក់

Campany 103 New Production Co., Ltd.
Website http://www.103npt.com.kh
Phone 070 216 103/ 070 716 103
Adress No.86 Norodom Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) $200 Age 18-35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 2052
Publish date 15-Jan-2019 Close Date 30-Apr-2019

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវោ៖
ធ្វើកុងត្រាលក់ដីនិងផ្ទះ ធ្វើតារាងរំលស់ ទទួលប្រាក់ពីអតិថិជន ជាមួយអតិថិជន
រត់ការឯសារផ្ទេរកម្មសិទ្ទអចលនទ្រព្យទៅតាមខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធ
រៀបចំឯកសារទៅពន្ធដាដើម្បីបង់ពន្ធប្រថាបត្រាអោយទាន់ពេលវេលា
សំរបសម្រួលជាមួយអតិថិជននៅពេលអតិថិជនត្រូវការ
រៀបចំចំណាយ និងធ្វើការស្នើរសុំដើម្បីទូទាត់
ធ្វើរបាយការផ្សេងៗ(របាយការអតិថិជនបង់ប្រាក់, របាយការប្រាក់ជំពាក់, ។ល។)
ការងារផ្សេងៗដែលនាយកគ្រប់គ្រងប្រគល់អោយ

លក្ខណ្ឌការងារ
ត្រូវការទាំងពីភេទ (ស្រី និងប្រុស)
មានបរិញ្ញបត្រ ផ្នែក គណនេយ្យ ឬបរិញ្ញបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង
មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំផ្នែក Document Supporter
មានឆន្ទៈក្នុងការការរៀនសូត្រ ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន
ចេះប្រើប្រាស់ Computer (Microsoft office) & Quick Book
អត្ថប្រយោជន៍
ប្រាក់បៀវត្ស (អាចចរចារបានដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តការងារ)
ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងទាំងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ
ទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍនលើជំនាញអ្នកសម្របសម្រួលឯកសារ និងជំនាញផ្សេងៗទៀត

Name HR Department
Phone 070 216 103/ 070 716 103
E-mail toktonghr103@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokmeng chhoeun, Looking for job as English teacher , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Heng Chansotheary, Looking for job as Banking,Accounting, in phnom penh...Read more...