ផ្នែកលក់

Campany Global (Cambodia) Agent Limited
Website http://www.2hrglobal.com
Phone +855 (0) 97 9927 927
Adress #2829, St 598, ToukSangke, ToulKork, Phnom Penh

Level Other Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) $120+ Age 18+
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 136
Publish date 15-May-2019 Close Date 31-May-2019

- ផ្នែកលក់ជាបុរស
- សម្របសម្រួលជាមួយភ្ញៀវនឹងស្វែងរកភ្ញៀវ
- ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសេវាកម្មទៅអតិថិជន
- មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការជាក្រុមនឹងសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ
- មានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទឹសដៅការងាររបស់ខ្លួនជារឿយៗ

- ជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ឆ្នាំសិក្សាទី១ឬទី២ជាការប្រសើរ
- ស្រឡាញ់ការងារផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ឬផ្នែកលក់ជាអាទិភាព
- សិក្សាផ្នែកលក់ឬទីផ្សារឬបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់
- មានភាពស្មោះត្រង់នឹងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ
- ឆាប់ឬទទួលចំណេះដឹងថ្មី ម៉ត់ចត់
- ប្រាក់ខែយ៉ាងទាប១២០ដុល្លារអ្នកបទពិសោធន៍តិចតួចយ៉ាងហោច ឬច្រើនជាងអាស្រ័យលើជំនាញការងារជាក់ស្តែង
- អត្ថប្រយោជន៍ពីការលក់ ចំណេះបន្ថែមផ្តល់ដោយកន្លែងការងារដោយផ្ទាល់

Name Global (Cambodia)/ HR Department
Phone +855 (0)979 927 927
E-mail job.hrac@outlook.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...

-->