ផ្នែកលក់

Campany Global (Cambodia) Agent Limited
Website http://www.2hrglobal.com
Phone +855 (0) 97 9927 927
Adress #2829, St 598, ToukSangke, ToulKork, Phnom Penh

Level Other Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) $120+ Age 18+
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 1567
Publish date 15-May-2019 Close Date 31-May-2019

- ផ្នែកលក់ជាបុរស
- សម្របសម្រួលជាមួយភ្ញៀវនឹងស្វែងរកភ្ញៀវ
- ធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសេវាកម្មទៅអតិថិជន
- មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការជាក្រុមនឹងសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ
- មានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទឹសដៅការងាររបស់ខ្លួនជារឿយៗ

- ជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ឆ្នាំសិក្សាទី១ឬទី២ជាការប្រសើរ
- ស្រឡាញ់ការងារផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ឬផ្នែកលក់ជាអាទិភាព
- សិក្សាផ្នែកលក់ឬទីផ្សារឬបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់
- មានភាពស្មោះត្រង់នឹងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ
- ឆាប់ឬទទួលចំណេះដឹងថ្មី ម៉ត់ចត់
- ប្រាក់ខែយ៉ាងទាប១២០ដុល្លារអ្នកបទពិសោធន៍តិចតួចយ៉ាងហោច ឬច្រើនជាងអាស្រ័យលើជំនាញការងារជាក់ស្តែង
- អត្ថប្រយោជន៍ពីការលក់ ចំណេះបន្ថែមផ្តល់ដោយកន្លែងការងារដោយផ្ទាល់

Name Global (Cambodia)/ HR Department
Phone +855 (0)979 927 927
E-mail job.hrac@outlook.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.