ជំនួយការផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ ($200-$250)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) ($200-$250) Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 1233
Publish date 08-Jan-2020 Close Date 08-Feb-2020

ពិពណ៍នាអំពីការងារ
• លក់ម៉ូទ័របូមទឹក (មានម៉ូទ័រគ្រប់ប្រភេទ)
• រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់
• ជួយរៀបចំផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
• ចុះទៅតាមគោលដៅដើម្បីជួបជាមួយអតិថិជន ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងថែរក្សាអតិថិជនចាស់
• ជួយរៀបចំចាត់ចែង និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងជាមួយបច្ចេកទេស និងភ្ញៀវ
• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)
• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ) និងការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

តម្រូវការពីការងារ
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក លក់និងទីផ្សារ រឺសញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកគ្រឿងអគ្គីសនីកាន់តែល្អ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ
Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.