គិលានុបដ្ឋាយិកា (Nursing),​ជាបន្ទាន់

Campany HCH Medical/Pharmacy
Website
Phone HCH/HR
Adress #05, St1019, Phnom PenhThmey, SenSok, PhnomPenh.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Health Sector Job Views 749
Publish date 31-Jul-2019 Close Date 30-Aug-2019

តម្រូវការការងារ៖
-យល់តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ឱសថទូទៅ
-ការទុកដាក់ឱសថក្នុងឱសថស្ថានទូទៅ
-ជំរុញ ផ្តល់យោបល់ដល់អតិថិជន មុនពេលប្រើប្រាស់ កំពុងនឹងក្រោយពេលប្រើ
ប្រាស់
-នឹងផែនការផ្នែកឱសថក្នុងឱសថស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង

លក្ខខណ្ឌឆ្លើយតបអាចទទួលបាន៖
-យ៉ាងហោចបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ឬនិស្សិតកំពុងសិក្សារថ្នាក់គិលានុបដ្ឋាយិកា/ពេទ្យ/
ឱសថស្ថានឬក៏កំពុងសិក្សានៅមហា/សាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី ១-២ឡើងទៅ
-យ៉ាងហោចយល់ដឹងផ្នែកឱសថនឹងលក់ឱសថ១ឆ្នាំឡើងទៅ
-មានចិត្តអំណត់ ស្មោះត្រង ​​មោះមុត មានឆន្ទៈខ្ពស់ ចង់ចេះនូវជំនាញនេះ
-អាចធ្វើការក្រោមសំពាធបាន មិនមានឡេះច្រើន ជាដើម
-អាចប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចក្នុងឱសថឬប្រភេទឱសថទូទៅ
-ជួយរំជុញការងារជាមួយស្តុកឱសថជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀត

Name HCH Clear, LTD
Phone HCH/HR
E-mail job.hre@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Horm sorya , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Sakal Matel, Looking for job as legal Assistant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.kesor , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Lina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chea seavsean , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.test , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Benjamin , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Panharath , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Rothna , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chhumsina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.sophany , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Visoth Math, Looking for job as Legal/Administration, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sreyneang Chhun, Looking for job as Operation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yi sam at, Looking for job as Marketing Sale, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Son Sovanchanthorn , Looking for job as Teller/ Customer service/ Sales , in siem reap...Read more...
 • Ms.SreyTeav Tim, Looking for job as Customer service , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...