អ្នកបើកបរ

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring Sex Male
Salary ($) Negotiation Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Driver / Cooker Job Views 2396
Publish date 22-Aug-2018 Close Date 22-Sep-2018

• បើកឡានជូនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅតាមទីតាំងដែលត្រូវការ
• ថែទាំ និងត្រួតពិនិត្យរថយន្តជាប្រចាំ
• ពេលរថយន្តមានបញ្ហាត្រូវរាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)
• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)

• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត២៤ម៉ោង

• រៀនចប់ថ្នាក់ទី ៩ ឡើងទៅ


• ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបរកាន់តែប្រសើរ

• ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ


• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.