អ្នករៀបបន្ទប់ ( Housekeeping ) ចំនួន​ ៣នាក់ ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ ចាប់ពី $160 to $200

Campany Lux Riverside Hotel
Website http://www.luxriversidehotels.com
Phone 088​ 5555129 / 086970912
Adress Address : No 2,St.136,Sangkat Phsar KandalI,Khan Daun Penh,Phnom Penh,Cambodia Tell : 088​ 5555129 / 086970912 E-Mail : darachhay168@gmail.com

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Female
Salary ($) $160 to $200 Age 18 to 35
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Hotel & Restaurant Job Views 2500
Publish date 03-May-2019 Close Date 29-Feb-2020

- ភេទស្រី
- រស់រាយ រាក់ទាក់
- ស្មោះត្រង់
- មានកាយសម្បទាមាំមួន
- ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ
- មានប្រាក់ថ្លៃបាយ
- ប្រាក់ខែសមរម្យ
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតេមកលេខ 0885555129/086970912 ឬ Email : darachhay168@gmail.com
ទីតាំង No 2,St.136,Sangkat Phsar KandalI,Khan Daun Penh,Phnom Penh,Cambodia

- ភេទស្រី
- រស់រាយ រាក់ទាក់
- ស្មោះត្រង់
- មានកាយសម្បទាមាំមួន
- ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ
- មានប្រាក់ថ្លៃបាយ
- ប្រាក់ខែសមរម្យ

Name Chhay dara
Phone 088​ 5555129
E-mail darachhay168@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.